Všeobecné podmienky používania online služieb spoločnosti Living.sk, s.r.o.

(ďalej len „Podmienky používania“) (posledná úprava – 09/2013) stanovujú pravidlá medzi

spoločnosťou Living.sk, s.r.o.

so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 46 868 313, zapísanou v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 85322/B

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

a

každým Používateľom online služieb spoločnosti Living.sk, s.r.o.

(ďalej len „Používateľ“).

 

MALI BY STE SI TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA PREČÍTAŤ PRED TÝM, AKO BUDETE POUŽÍVAŤ KTORÉKOĽVEK SLUŽBY PREVÁDZKOVANÉ V GLOBÁLNEJ POČÍTAČOVEJ SIETI INTERNET SPOLOČNOSŤOU LIVING.SK, S.R.O., RESP. PREZERAŤ OBSAH STRÁNOK SYSTÉMU LIVING. ICH OBSAH JE ZA PODMIENOK STANOVENÝCH AUTORSKÝM ZÁKONOM CHRÁNENÝ A NIE JE MOŽNÉ HO BEZ ĎALŠIEHO ĎALEJ VOĽNE ŠÍRIŤ. TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA SA VZŤAHUJÚ NA VŠETKÝCH POPOUŽÍVATEĽOV STRÁNOK SYSTÉMU LIVING A SÚ PRE NICH ZÁVÄZNÉ.

Článok I.

Vymedzenie základných pojmov

1.1.      Stránky sú www stránky prevádzkované Prevádzkovateľom na doménach Prevádzkovateľa alebo jeho zmluvných partnerov, ktoré sú označené na titulnej strane nápisom „Powered by LIVING®“.

1.2.      Online službou sa rozumie sprístupňovanie obsahu a funkcionality Stránok Používateľom.

1.3.      Používateľom Online služby je každá osoba, ktorá prostredníctvom siete internet navštívi niektorú zo Stránok.

1.4.      Systém LIVING umožňuje v globálnej počítačovej sieti Internet registrovaným Používateľom Stránok využívať tento systém v rozsahu a za podmienok stanovených Cenníkom služieb a týmito Všeobecnými podmienkami používania online služieb spoločnosti Living.sk, s.r.o.

1.5.      Obsahom Stránok sú najmä, avšak nielen, texty, fotografie, audiovizuálne záznamy, ilustrácie, vrátane dizajnových prvkov Stránok, ich programovacích skriptov alebo kódov. Obsah Stránok je v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), a príslušnými medzinárodnými dohovormi a zmluvami, ktorých je Slovenská republika signatárom, osobitne chránený a Používateľ preto nie je oprávnený voľne tento ďalej šíriť alebo ho používať inak, ako vyplýva z účelu, na ktorý bol zverejnený Prevádzkovateľom na Stránkach.

1.6.      Cenník služieb je cenník Prevádzkovateľa, ktorý je vo svojej aktuálnej verzii Používateľovi prístupný v Systéme LIVING po prihlásení. Cenník služieb je Prevádzkovateľ oprávnený kedykoľvek počas trvania tohto zmluvného vzťahu jednostranne zmeniť, pričom jeho zmena je vždy účinná dňom jej zverejnenia v Systéme LIVING. Cenník služieb špecifikuje účel a použitie jednotlivých služieb dostupných prostredníctvom Systému LIVING.

1.7.      Kredity sú formou predplatného, ktorú môže Používateľ v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou a Cenníkom služieb využiť na rýchly nákup niektorých služieb poskytovaných prostredníctvom Systému LIVING. Zakúpením kreditov v určitej hodnote podľa platného Cenníka služieb získava Používateľ možnosť následne vymieňať Kredity za konkrétne služby. Zakúpené Kredity je možné využiť len na výmenu za služby takto definované v platnom Cenníku služieb, Kredity nie sú vymeniteľné späť za peniaze a ich platnosť je časovo obmedzená na 12 mesiacov od ich zakúpenia. Prevádzkovateľ je povinný upozorniť Používateľa na ukončenie platnosti Používateľom zakúpených Kreditov elektronickou poštou, na aktuálnej kontaktnej adrese uvedenej Používateľom v Systéme LIVING, najneskôr tri mesiace pred jej uplynutím.

1.8.      Elektronická objednávka je formou objednávky, ktorá slúži na rýchle sprístupnenie niektorých služieb poskytovaných Prevádzkovateľom prostredníctvom Systému LIVING Používateľovi, na základe vyplnenia a odoslania elektronického formulára  prístupného Používateľovi v Systéme LIVING po prihlásení. Používateľ je vždy pred ukončením objednávacieho procesu a odoslaním Elektronickej objednávky informovaný o druhu a počte objednaných služieb a výške budúcej platby za tieto služby. Tieto sú pre Používateľa aj Prevádzkovateľa záväzné momentom poskytnutia služby, potvrdenia Elektronickej objednávky zo strany Prevádzkovateľa, alebo vystavením faktúry v súlade s Elektronickou objednávkou zo strany Prevádzkovateľa, pokiaľ takáto objednávka prebehla v súlade s Cenníkom služieb a pokiaľ sa Používateľ a Prevádzkovateľ písomne nedohodnú na inom rozsahu služieb a výške platby.

1.9.      Online platba je forma úhrady, ktorú môže Používateľ v rozsahu a za podmienok stanovených Cenníkom služieb využiť na rýchly nákup niektorých služieb poskytovaných prostredníctvom Systému LIVING, vrátane nákupu Kreditov a realizácie platieb za služby objednané Elektronickou objednávkou.

1.10.    Inzerát je ponuka, alebo dopyt Používateľa vložený na Stránky. Používateľ sa zaväzuje vytvárať Inzeráty vždy v rozsahu a za podmienok stanovených týmito Všeobecnými podmienkami používania online služieb spoločnosti Living.sk, s.r.o.

 

Článok II.

Podmienky poskytovania a využívania online služby

2.1.      Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dočasné zablokovanie, prípadne trvalé zabránenie prístupu konkrétneho Používateľa k Online službe, ak zo strany tohto Používateľa dôjde k porušeniu týchto Podmienok používania.

2.2.      Používateľ nesmie šíriť alebo podieľať sa na šírení, predaji, alebo redistribúcii Ob­sahu Online služby, pokiaľ sa Používateľ a Prevádzkovateľ písomne nedohodli inak.

2.3.      Online služba Prevádzkovateľa, okrem iného, umožňuje Používateľovi publikovanie jeho názorov. Používateľ je však viazaný nasledovnými pravidlami:

a)      je zakázané zverejňovanie príspevkov obhajujúcich, propagujúcich alebo podnecujúcich násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám. Zakázané je aj zverejňovanie odkazov na webové stránky, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky, napríklad stránky propagujúce rasizmus, ponúkajúce nelegálny softvér, a pod.;

b)      sú zakázané osobné útoky, vyhrážky a obťažovanie ostatných Používateľov alebo tretích osôb, vulgarizmy a obscénnosti. Zakázané je obťažovať, urážať a vyhrážať sa ostatným Používateľom prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Pristupujte k ostatným Používateľom Stránok s úctou;

c)      je zakázané šírenie napr. ohováračských, nactiutŕhačských, obscénnych alebo iných protizákonných materiálov. Za protizákonné materiály sa považujú napríklad detská pornografia, niektoré informácie týkajúce sa ilegálnych drog, informácie umožňujúce alebo navádzajúce na porušovanie autorského práva, a pod.;

d)      je zakázané vkladať do príspevkov informácie o identite iných Používateľov, resp. tretích osôb, bez ich súhlasu (adresu, e-mailový kontakt, telefónne číslo a podobne);

e)      je zakázané propagovať komerčné produkty a/alebo súkromné firmy a/alebo zverejňovať odkazy na ich webové stránky a/alebo rozposielať reklamné e-maily a obťažujúce e-maily;

f)       je zakázané zaplavovať diskusie viacnásobnými rovnakými príspevkami a/alebo príspevkami s tým istým vecným obsahom a/alebo viacnásobnými odkazmi na konkrétnu webovú stránku;

g)      je zakázané vkladať do diskusií texty, ktorých autorom nie je samotný vkladateľ (citáty), v rozsahu viac ako jeden typický odsek;

h)      je zakázané uvádzať iných Používateľov do omylu pod falošným menom alebo viacerými identitami.

2.4.      Online služba Prevádzkovateľa, okrem iného, umožňuje Používateľom vytvorenie vlastného používateľského účtu. Používateľom vytvorený používateľský účet umožňuje Používateľovi, okrem iného, aj publikovanie Inzerátov. Používateľ sa zaväzuje uvádzať všetky informácie vyžadované zo strany Prevádzkovateľa pri tvorbe používateľského účtu pravdivo a zastupovať pri vytváraní používateľského účtu a publikovaní Inzerátov len osoby, za ktoré je oprávnený takto konať.

2.5.      Služby Systému LIVING budú Používateľovi sprístupňované na základe písomnej objednávky, Elektronickej objednávky, alebo výmenou za Kredity a spoplatňované podľa Cenníka služieb. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo objednávku Používateľa odmietnuť zrealizovať, pričom Používateľa o odmietnutí upovedomí elektronickou poštou, alebo telefonicky.

2.6.      Používateľ je v celom rozsahu zodpovedný za obsah svojich príspevkov, resp. Inzerátov. Prevádzkovateľ nemôže kontrolovať a nie je zod­povedný za obsah jednotlivých príspevkov, ani Inzerátov Používateľa.

2.7.      Používateľ sa zaväzuje využívať priestor v ním publikovaných inzerátoch len na účely, na ktoré mu bol poskytnutý a publikovať reklamný materiál, akým sú logo a www adresa len v priestoroch, ktoré boli pre tento účel výslovne Prevádzkovateľom na Stránkach určené. Používateľ sa zároveň zaväzuje nedegradovať Obsah Stránok duplikovaním Používateľom zadávanej inzercie alebo diskusného príspevku v rámci jednej Stránky, predovšet­kým teda nezadávať ten istý inzerát viacnásobne. Za ten istý inzerát sa považuje inzercia identického predmetu inzercie (napr. predmetu kúpy, predaja, prenájmu a pod.), bez ohľadu na prípadnú zmenu textu inzerátu alebo iného jeho obsahu, napr. fotografií.

2.8.      Používateľ sa zaväzuje využívať priestor v ním publikovaných Inzerátoch nasledov­ným spôsobom:

a)      v poli „LOKALITA“ sa zaväzuje vždy uvádzať lokalitu, v ktorej sa inzerovaná nehnuteľnosť nachádza,

b)      ak sa rozhodne využiť funkciu aktivovanú tlačidlom „Pridaj pozíciu na mape“, zaväzuje sa vždy uviesť na mape lokalitu, v ktorej sa inzerovaná nehnu­teľnosť nachádza, a to čo najpresnejšie,

c)      v poli „Názov“ sa zaväzuje neuvádzať žiadny reklamný materiál, akým je napr. názov spoločnosti, alebo webové a kontaktné adresy, ale iba stručný odkaz priamo na samotný predmet inzerátu,

d)      v poli „Text inzerátu“ sa zaväzuje neuvádzať žiadny reklamný materiál, alebo webové a kontaktné adresy, ale iba detailný popis inzerovanej nehnuteľnosti,

e)      Používateľ sa zaväzuje pridávať k Inzerátom len takú obrazovú dokumentáciu, ktorá súvisí priamo s inzerovanou nehnuteľnosťou, t.j. žiadny ilustračný, reklam­ný, alebo inak priamo s inzerovanou nehnuteľnosťou nesúvisiaci grafický alebo fotografický materiál. Používateľom vkladaná inzercia musí v celom rozsahu zodpovedať požiadavkám príslušných právnych predpisov, najmä z. č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

2.9.      Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť poskytovanie Online služby alebo jej časti, vo vzťahu ku všetkým alebo ku skupine Používateľov, ako aj odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý je súčasťou Systému LIVING a/alebo Stránok i bez upozorne­nia, bez povinnosti náhrady voči akémukoľvek Používateľovi alebo tretej strane. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nezneužiť neverejné informácie ukladané v systéme Používateľom vo svoj prospech, ani v prospech tretích strán, ako aj chrániť pred zneužitím a nesprístupniť tretím stranám akékoľvek neverejné údaje ukladané v systéme Používateľom, bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu.

2.10.    Používateľ si je vedomý, že informácie, ktoré sú súčasťou Obsahu Online služby Prevádzkovateľa nenahrádzajú žiadne právne, finančné alebo realitné poradenstvo. Používateľ si je zároveň vedomý a súhlasí s tým, že akékoľvek dáta a (alebo) materiály nahrané alebo inak získané prostredníctvom Online služby Prevádzkovateľa nie sú nijako preverované a nakladanie s nimi je preto osobným rozhodnutím, zodpovednosťou a rizikom Používateľa.

2.11.    Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezporuchovej prevá­dzky a zabezpečenia systému Online služby. Je v záujme Prevádzkovateľa, aby všetky funkcie Online služby boli poskytované Používateľom v maximálnej možnej kvalite.

2.12.    Používateľ nemá nárok požadovať od Prevádzkovateľa odstránenie reklamných odkazov, upútaviek alebo iných foriem reklamy, ktoré sú implementované do Online služby, pokiaľ nie je v príslušnom právnom predpise uvedené inak.

2.13.    Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a funkčnosť interneto­vých stránok priamo alebo nepriamo prepojených s Online službou Prevádzkovateľa.

2.14.    Online služba Prevádzkovateľa umožňuje aj Používateľovi – fyzickej osobe – nepodnikateľovi vytvorenie vlastného Inzerátu. Na jeho vytvorenie sa vzťahujú podmienky uvedené v článku 3. týchto Podmienok používania.

 

Článok III.

                Podmienky registrácie Používateľa – fyzickej osoby – nepodnikateľa

3.1.      Úvodné ustanovenia

3.1.1.   Tieto podmienky upravujú vzťahy medzi fyzickými osobami – Používateľmi a Prevádzkovateľom, ktoré vznikajú pri uverejnení inzerátu dotknutých osôb v rámci Online služby na Stránkach.

3.1.2.   Zverejniť inzerát prostredníctvom Online služby je oprávnená aj ktorákoľvek fyzická osoba - nepodnikateľ, bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť a po splnení osobitných podmienok pre takéto zverejnenie.

3.1.3.   Osobitné podmienky zverejnenia sú nasledovné: vyplnenie formulára na to určeného a výslovné udelenie súhlasu s dodržiavaním týchto Podmienok používania. Prevádzkovateľ komunikuje s Používateľom prioritne elektronicky, prostredníctvom e-mailu.

3.2.      Nakladanie s osobnými údajmi Používateľov

3.2.1.   Prevádzkovateľ informačného systému. Prevádzkovateľ je prevádzkovateľom informačného systému podľa ust. § 4 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“).

3.2.2.   Právnym základom spracúvania osobných údajov Používateľov je zmluvný vzťah v zmysle ust. § 7 ods. 4 písm. b) Zákona. Účelom spracúvania osobných údajov je zverejnenia inzerátu Používateľa.

3.2.3.   Dotknutá osoba odoslaním príslušného formulára berie na vedomie, že jej osobné údaje budú spracúvané Prevádzkovateľom. Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané v rozsahu uvedenom vo formulári a v rozsahu vyplývajúcom z nevyhnutných technických podmienok pre používanie Online služby. Nevyhnutnými osobnými údajmi, ktoré je potrebné zo strany dotknutej osoby poskytnúť, sú tieto osobné údaje: e-mail, meno a priezvisko. Všetky ďalšie informácie Používateľom poskytnuté Prevádzkovateľovi sa v prípade, že sa jedná o osobné údaje, považujú za náhodne získané osobné údaje.

3.2.4.   Osobné údaje Používateľa budú spracúvané po celú dobu trvania uverejnenia jeho inzercie na Stránkach. Ak bude zverejnenie ukončené, Prevádzkovateľ informačného systému, zabezpečí ich likvidáciu v zmysle Zákona. Používateľ môže požiadať o ukončenie zverejňovania prostredníctvom príslušného formulára na stránke, pričom o ukončení a likvidácii osobných údajov mu bude e-mailom automaticky zaslané elektronické potvrdenie.

3.3.      Práva Používateľa ako dotknutej osoby. Práva Používateľa ako dotknutej osoby podľa Zákona sú najmä nasledovné:

3.3.1.   Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:

3.3.1.1.   vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 3.3.4.2 týchto VP je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

3.3.1.2.   vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,

3.3.1.3.   vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

3.3.1.4.   opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

3.3.1.5.   likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 Zákona; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

3.3.1.6.   likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona.

3.3.2.   Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa bodu 3.3.1.4. a 3.3.1.5., ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3.3.3.   Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči

3.3.3.1.   spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

3.3.3.2.   využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

3.3.3.3.   poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.

3.3.4.   Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať

3.3.4.1.   voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,

3.3.4.2.   a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 21 ods. 3 Zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke dotknutej osoby, ktorá je obsahom zmluvy, alebo dotknutej osobe bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.

3.3.5.   Dotknutá osoba má právo nesúhlasiť s rozhodnutím prevádzkovateľa podľa § 23 ods. 5 Zákona a odmietnuť prenos svojich osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak sa má prenos vykonať na základe § 23 ods. 4 písm. a) Zákona.

3.3.6.   Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov SR.

3.3.7.   Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

3.3.8.   Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba.

3.4.      Poskytnutie informácií dotknutej osobe.

3.4.1.   Požiadavky dotknutej osoby podľa bodu 3.3.1.1., 3.3.1.4. až 3.3.1.6. splní Prevádzkovateľ bezplatne.

3.4.2.   Informácie podľa bodu 3.3.1.2. a 3.3.1.3. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

3.4.3.   Prevádzkovateľ vyhovie požiadavkám dotknutej osoby podľa bodu 3.3. a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia.

3.4.4.   Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa bodu 3.3.1.4. a 3.3.1.5. Prevádzkovateľ bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov SR.

 

Článok IV.

Platnosť a zmeny

4.1.      Pokiaľ sa tieto Podmienky používania majú podľa príslušnej zmluvy s Prevádzkovateľom vzťahovať aj na iné osoby ako na Používateľov, potom sa na ne vzťahujú v primeranom rozsahu v závislosti na obsahu takej zmluvy, najmä však v rozsahu týkajúcom sa uverejňovania inzercie.

4.2.      Tieto Podmienky používania môžu byť počas svojej platnosti kedykoľvek zmenené a/alebo dopĺňané, pričom ich zmeny a/alebo doplnenia nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Stránkach.