Pozemok v Bzovskej… Lehôtke

  • Lokalita Bzovská Lehôtka
  • Rozloha 1 775 m2