Orná pôda... Galanta, 1385 m²

  • Lokalita Galanta
  • Rozloha 1 385 m2