Lehota... 12196 m²

  • Lokalita Lehota
  • Rozloha 12 196 m2