logo reality.sme.sk

Opakovaná dražba rodinného domu v Opatovskej Novej Vsi, okres Veľký Krtíš ID: RE0004163-19-000077

Lokalita: Opatovská Nová Ves
Obytná plocha: 407 m2
Stav nehnuteľnosti: Pôvodný stav
Minimálna výmera pozemku: 976 m2
Dátum pridania: 23.10.2019
407 m2
30 300,00

Opakovaná dražba rodinného domu v Opatovskej Novej Vsi, okres Veľký Krtíš

Popis nehnuteľnosti

Dátum konania opakovanej dražby: 28.01.2020 16:15
Miesto opakovanej dražby: miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu, Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica

Cena podľa znaleckého posudku: 40400,- EUR
Najnižšie podanie: 30300,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 9000,- EUR

Prvá obhliadka: 08.01.2020 10:15; stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 246 v obci Opatovská Nová Ves, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred

Druhá obhliadka: 22.01.2020 10:15; stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 246 v obci Opatovská Nová Ves, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred

Predmet opakovanej dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Veľký Krtíš, obec: Opatovská Nová Ves, katastrálne územie: Opatovská Nová Ves, zapísané v evidencii Okresného úradu Veľký Krtíš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 175, a to konkrétne:
rodinný dom so súpisným číslom 246 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 745 o výmere 134 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. reg. „C“ č. 744 o výmere 496 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. reg. „C“ č. 745 o výmere 134 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. reg. „C“ č. 746 o výmere 346 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu opakovanej dražby:
Rodinný dom so súp. č. 246, kat. územie Opatovská Nová Ves Ide o samostatne stojaci poschodový rodinný dom s čiastočným podpivničením, s plochou strechou a s krytinou zo zváraných živičných pásov. Do užívania bol daný v roku 2002.      Dispozičné riešenie sa predpokladá:1. podzemné podlažie tvorí: schodisko, chodba, kotolňa a špajza.Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 58,79 m2.1. nadzemné podlažie tvorí: krytá priebežná časť, miestnosť skladu (pôvodná garáž), izba, obývacia izba, schodisko na poschodie, samostatné WC, kúpeľňa a kuchyňa.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 134,07 m2.2. nadzemné podlažie tvorí: chodba, sklad so šatníkom, tri izby do ulice, kuchyňa, kúpeľňa a samostatné WC, ako i priebežná loggia do ulice.Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 134,07 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:1. podzemné podlažie je osadené do terénu do 2,0 m bez zvislej izolácie. Murivo je betónové ako prevažujúce. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vnútorné omietky stien sú vápenné hladké, avšak iba v jednej miestnosti. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom. Fasádne omietky 3x do 1/3 - iny sú cementové hladké. Schody sú kovové s chýbajúcimi stupňami. Dvere sú iba jedny vstupné. Okná sú jednoduché. Dlažby a podlahy ostatných miestností tvorí iba podkladový betón v jednej miestnosti a ostatné chýbajú. Elektroinštalácia je aj na 380 V. Inštalovaný je zemný plyn. Zdrojom teplej vody je osadený obojživelník. Zdrojom vykurovania je kotol ÚK na pevné palivo.V 1. nadzemnom podlaží sú betónové základy s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Podmurovka je do 50 cm omietaná. Murivo je siporexové s nameranou hrúbkou muriva 48 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vnútorné omietky stien sú vápenné hladké. Stropy sú železobetónové, resp. keramické. Plochá strecha je jednoplášťová s tepelnou izoláciou. Krytinu plochej strechy tvoria zvárané živičné pásy. Klampiarske konštrukcie - ostatné parapety sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky 4x nad 2/3 - iny je striekaný brizolit. Schody sú s povrchovou úpravou z keramickej dlažby. Dvere sú plné s presklením i dyhované. Okná sú osadené drevené zdvojené. Vonkajšie rolety sú plastové. Podlahy v obytných miestnostiach (okrem obytných kuchýň) tvorí cementový poter a položené PVC. Dlažby a podlahy ostatných miestností tvoria keramické dlažby. Vykurovanie je ústredné s plechovými radiátormi. Elektroinštalácia je aj na 380 V. Rozvod studenej a teplej vody je vedený pozinkovaným potrubím. Inštalácia zemného plynu je vyhotovená. Vráta sú rámové s výplňou. Kanalizácia je vedená do verejnej stoky. Zdrojom teplej vody je obojživelník s osadením v suteréne. Zdrojom vykurovania je osadený kotol ÚK na pevné palivo. Vybavenie kuchyne tvorí osadený plynový sporák s elektrickou rúrou, nerezový drez, osadený digestor, kuchynská linka na báze dreva s rozvinutou šírkou 2,0 m. Vnútorné vybavenie tvorí liatinová smaltovaná vaňa ako i umývadlo. Vodovodné batérie sú tri. Záchod je osadený splachovací bez umývadla. Vnútorné obklady sú vyhotovené v kuchyni pri sporáku a dreze a pri vani. Elektrický rozvádzač je osadený s automatickými ističmi.V 2. nadzemnom podlaží je siporexové murivo s nameranou hrúbkou 36 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vnútorné omietky stien sú vápenné hladké. Stropy sú keramické alebo železobetónové. Parapety sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky 4x nad 2/3 - iny je striekaný brizolit. Dvere sú plné alebo dyhované. Okná sú drevené zdvojené. Vonkajšie rolety sú plastové. Podlahy v obytných miestnostiach (okrem obytných kuchýň) tvorí cementový poter a položené alebo lepené PVC. Dlažby a podlahy ostatných miestností tvorí veľkoplošná keramická dlažba. Vykurovanie je ústredné s plechovými radiátormi. Elektroinštalácia je aj na 380 V. Rozvod studenej a teplej vody je vedený pozinkovaným potrubím.   Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:1. Sklad náradiaJe postavený na parcele č. 744 v časti dvora. Realizovaný bol v roku 1985.  Zastavaná plocha skladu náradia je 81,02 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Prevažujúce základové konštrukcie tvoria pätky. Zvislé nosné konštrukcie tvorí jednostranná výplň. Krovná konštrukcia je sedlová hambálková. Krytina strechy na krove je ťahaná drážková škridla. Vonkajšiu úpravu povrchov tvorí vápenná hladká omietka len na murive.  2. PrístrešokJe postavený na parcele č. 744 a slúži ako prístrešok pre auto. Bol daný do užívania v roku 2013.  Zastavaná plocha prístrešku je 17,7 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Základy sú iba pätky pod stĺpami. Zvislé konštrukcie tvorí drevená nosná konštrukcia bez výplne stien vytvorená stĺpami. Krovná konštrukcia je pultová. Krytina strechy na krove je pozinkovaný plech. Vonkajšie a vnútorné úpravy povrchov sú impregnované. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií. Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

ďalšie parametre nehnuteľnosti

Kanalizácia:

Marek Piršel

zobraziť telefón