logo reality.sme.sk

Dražba rodinného domu v Štúrove na Kossuthovej ulici ID: RE0004163-19-000075

Lokalita: Štúrovo
Obytná plocha: 353 m2
Stav nehnuteľnosti: Novostavba
Minimálna výmera pozemku: 412 m2
Dátum pridania: 23.10.2019
353 m2
137 000,00

Dražba rodinného domu v Štúrove na Kossuthovej ulici

Popis nehnuteľnosti

Dátum konania dražby: 28.11.2019 14:15
Miesto dražby: salónik EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra

Cena podľa znaleckého posudku: 137000.00,- EUR
Najnižšie podanie: 137000.00,- EUR
Minimálne prihodenie: 1000.00,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 15000.00,- EUR

Prvá obhliadka: 11.11.2019 13:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 3027 na Kossúthovej ulici č. 3027/7 v Štúrove.

Druhá obhliadka: 25.11.2019 13:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 3027 na Kossúthovej ulici č. 3027/7 v Štúrove.

Predmet dražby:

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nové Zámky, obec Štúrovo, katastrálne územie Štúrovo, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 5637, a to konkrétne:
rodinný dom so súpisným číslom 3027 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2013/2 o výmere 171 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nové Zámky, obec Štúrovo, katastrálne územie Štúrovo, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1361, a to konkrétne:
pozemok parcely registra „C“ č. 2013/1 o výmere 241 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,pozemok parcely registra „C“ č. 2013/2 o výmere 171 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I len ako „predmet dražby”)

Opis predmetu dražby:
Opis predmetu dražby/ opis stavu predmetu dražby: Dom bol daný do užívania ako rodinný dom pre účely bývania na základe kolaudačného rozhodnutia 6/13742-8486/11SÚ-Ma zo dňa 23.05.2011. Dom je postavený na rovinatom pozemku v okolí rodinných domov v štandardnom vybavení v širšom centre mesta Štúrovo v obytnej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím a úplným podzemným podlažím so sedlovou strechou. Dispozičné riešenie:
PP.: dispozične pozostáva z hobby miestnosti, troch skladov, chodby, kotolne a hygienických miestností.Celková zastavaná plocha je 169,29 m2. 
NP: dispozične pozostáva zo štyroch obytných miestností, predsiene, kúpeľne so samostatnou sprchou, samostatným záchodom, kuchyne a schodiskového priestoru. V čase obhliadky neboli sprístupnené dve obytné miestnosti.Celková zastavaná plocha je 183,96 m2.  Technicko – konštrukčné riešenie:I. PP: Osadenie je v priemernej hĺbke 1,25m s hydroizoláciou. Zvislé konštrukcie podlažia sú z časti monolitické železobetónové a v nadzemnej časti murované z plynosilikátových tvárnic o hrúbke 0,32m. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné štukové. Deliace konštrukcie sú murované tehlové. Stropná konštrukcia podlažia je z keramických prefabrikovaných tvárnic typu hurdis. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú nad celou plochou steny vápenno cementové, obklady nie sú vyhotovené. Dvere na podlaží sú drevené plné alebo čiastočne presklené. Okná sú drevené zdvojené s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy v miestnostiach sú s povrchom z keramickej dlažby. Elektroinštalácia podlažia je svetelná a motorická - poistkové automaty. Na danom podlaží je rozvod plynu. Kotol ústredného vykurovania je na zemný plyn. Podlažie je vykurované teplovodným systémom, s panelovými oceľovými radiátormi. Rozvod vody je z oceľového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Kanalizácia je z plastového potrubia. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač vody. Vnútorné vybavenie podlažia: umývadla 2ks, pisoár 2 ks. Vodovodné batérie sú pákové nerezové v počte 2 ks. Záchody sú umiestnené samostatne – sú splachovacie. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v prevažnej časti umývarne nad výšku 1,35m. 1. NP: Základy rodinného domu tvoria monolitické základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevažnej časti z plynosilikátových tvárnic v prevažujúcej hrúbke 0,32m + kontaktné zateplenie z polystyrénu hr. 80mm. Vnútorné omietky na podlaží sú hladké - štukové. Deliace konštrukcie sú murované tehlové. Stropná konštrukcia podlažia je z keramických prefabrikovaných tvárnic typu hurdis. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie okenných parapetov sú vyhotovené z poplastovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky sú nad 1/2 do 2/3 omietanej steny na báze umelých látok, obklady nie sú vyhotovené. Schody na povalu majú drevenú nosnú konštrukciu, mäkké drevo bez podstupníc. Dvere na podlaží sú drevené plné hladké alebo čiastočne presklené, okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy v miestnostiach sú prevažne s povrchom z keramickej dlažby. Elektroinštalácia podlažia je svetelná a motorická - elektrický rozvádzač s automatickým istením. Na danom podlaží je rozvod plynu. Kotol ústredného vykurovania je na zemný plyn. Podlažie je vykurované teplovodným systémom, s panelovými oceľovými radiátormi. Je vyhotovený rozvod TV signálu pod omietkou. Rozvod vody je z oceľového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. V obývacej izbe sa nachádzajú liatinové kachle. V kuchynskej linke je sporák elektrický s elektrickou rúrou, drez nerezový. Kuchynská linka je z materiálu na báze dreva cca 3,7 m. Kanalizácia je z plastového potrubia. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač vody. Vnútorné vybavenie podlažia: umývadlo 1ks, vaňa, samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú pákové nerezové v počte 2 ks a nerezové so sprchou 2ks. Záchody sú umiestnené samostatne - splachovacie. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v prevažnej časti kúpeľne nad výšku 1,35m, tvoria obloženie vane, samostatnej sprchy, záchodu a sú tiež v kuchyni. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave vyžadujúcom si údržbu.

ďalšie parametre nehnuteľnosti

Kanalizácia:

Marek Piršel

zobraziť telefón