logo reality.sme.sk

Druhá opakovaná dražba pozemkov v Terchovej! ID: RE0004163-19-000072

Lokalita: Terchová
Obytná plocha: 11 720 m2
Minimálna výmera pozemku: 11 720 m2
Dátum pridania: 23.09.2019
11 720 m2
52 500,00

Druhá opakovaná dražba pozemkov v Terchovej!

Popis nehnuteľnosti

Dátum konania opakovanej dražby: 30.03.2020 15:15
Miesto opakovanej dražby: salónik Cabinet na prízemí hotela Boutique Hotel Dubná Skala, Hurbanova 345/8, 010 01 Žilina

Cena podľa znaleckého posudku: 105000,- EUR
Najnižšie podanie: 52500,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR

Prvá obhliadka: 11.03.2020 14:00; stretnutie záujemcov je pred Obecným úradom Terchová, na ulici Sv. Cyrila a Metoda 96, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred

Druhá obhliadka: 24.03.2020 10:00; stretnutie záujemcov je pred Obecným úradom Terchová, na ulici Sv. Cyrila a Metoda 96, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred

Predmet opakovanej dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Žilina, obec: Terchová, katastrálne územie: Terchová, zapísané v evidencii Okresného úradu Žilina, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1246, a to konkrétne:
pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/83 o výmere 1506 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/84 o výmere 403 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/85 o výmere 360 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/86 o výmere 298 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/111 o výmere 1816 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/112 o výmere 1387 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/113 o výmere 1451 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/114 o výmere 902 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/115 o výmere 771 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/116 o výmere 865 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/117 o výmere 736 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/118 o výmere 726 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
pozemok parc. reg. „C“ č. 15228/119 o výmere 499 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu opakovanej dražby:
Opis predmetu dražby/opis stavu predmetu dražby: 1. Pozemky parc. reg. „C“ č. 15228/84, č. 15228/85, č. 15228/86, č. 15228/111, č. 15228/112, č. 15228/113 (ďalej len „Pozemky 1“)  Nachádzajú sa v obci Terchová, lokalita Pálenica, mimo zastavaného územia obce v lokalite pozemkov porastenými trávami s roklinami dočasne nevyužívané ako trvalý trávny porast. Podľa územnoplánovacej informácie nie sú tieto pozemky zaradené v zóne s možnosťou zástavby. Pozemky sa nachádzajú vo svahovitom teréne s obmedzeným prístupom bez vybudovanej prístupovej cesty. V blízkosti pozemkov v intraviláne obce sa nachádzajú susedné rodinné domy a rekreačné chaty.  2. Pozemky parc. reg. „C“ č. 15228/83, č. 15228/114, č. 15228/115, č. 15228/116, č. 15228/117, č. 15228/118, č. 15228/119   Nachádzajú sa v obci Terchová, lokalita Pálenica, mimo zastavaného územia obce. Podľa územnoplánovacej informácie sú tieto pozemky zaradené v zóne s možnosťou zástavby ako plocha A2 obytné územie kompaktnej časti osídlenia, kde je veľkosť nových pozemkov 600 - 1000 m2, šírka pozemkov je 18 - 22 m. Pozemky sa nachádzajú vo svahovitom teréne s prístupom po  spevnenej komunikácii s povrchovou úpravou asfaltovou a makadam od štátnej cesty II. triedy prechádzajúcej obcou Terchová. V blízkosti pozemkov v intraviláne obce sa nachádzajú susedné rodinné domy a rekreačné chaty. Celková výmera pozemkov je 11.720,- m2. Predmet dražby s výnimkou Pozemkov 1 je v zmysle územnoplánovacej informácie určený k zástavbe, pričom je iba čiastočne udržiavaný.

ďalšie parametre nehnuteľnosti

Marek Piršel

zobraziť telefón