logo reality.sme.sk

Pripravíme opakovanú dražbu rodinného domu v Trebišove - kamenárstvo po dohode so záujemcom ID: RE0004163-19-000025

Lokalita: Trebišov
Obytná plocha: 175 m2
Stav nehnuteľnosti: Pôvodný stav
Minimálna výmera pozemku: 1 345 m2
Dátum pridania: 13.04.2019
175 m2
56 000,00

Pripravíme opakovanú dražbu rodinného domu v Trebišove - kamenárstvo po dohode so záujemcom

Popis nehnuteľnosti

Miesto dražby: salónik RONDO CLUB, na 2. posch. hotela: Boutique Hotel MARATON, Strojárenská 11A, 040 01 Košice.

Cena podľa znaleckého posudku: 74600,- EUR
Najnižšie podanie: 56000,- EUR
Minimálne prihodenie: 1000,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trebišov, obec Trebišov, katastrálne územie Trebišov, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 903, a to konkrétne:
rodinný dom so súpisným číslom 713 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1837 o výmere 515 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 1834/2 o výmere 313 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 1837 o výmere 515 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 1838/1 o výmere 436 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 1838/2 o výmere 81 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Opis predmetu dražby:
Rodinný dom súpisné číslo 713 na parcele. CKN č. 1837, katastrálne územie Trebišov.Rodinný dom – kamenárstvo je samostatne stojaca nepodpivničená stavba. Na liste vlastníctva č. 903 je na p. č. 1837 stavba zapísaná ako rodinný dom súpisné číslo 713, v čase znaleckej obhliadky však slúžila ako predajňa so sociálnym zariadením kamenárstva, pričom znalcovi nebolo predložené rozhodnutie o zmene účelu užívania, ani uvedená zmena nebola zaznamenaná v liste vlastníctva. Stavba je v súčasnosti využívaná ako predajňa k prevádzke kamenárstva, skladové hospodárstvo a časť tiež tvoria sociálne zariadenia. Dom bol podľa potvrdenia Mestského úradu Trebišov č. j. 64/02 zo dňa 12.02.2004 daný do užívania v roku 1938. V roku 1994 bola k domu, ktorý bol v tom čase užívaný ako veľkosklad potravín, realizovaná prístavba, kde sa nachádzajú sociálne zariadenia a zároveň bola do domu zavedená voda a bol odkanalizovaný, aj plynofikovaný. Dom je napojený na mestský rozvod elektriny, vody, kanalizácie a plynu. Dispozičné riešenie:Dom je prízemný, nepodpivničený, má jedno nadzemné podlažie.V I. NP sa nachádza: predajňa, kancelária, šatňa, sprcha, WC a sklady.Zastavaná plocha I. NP je 175,36 m2. Technicko-konštrukčné riešenie:Založenie domu  - na základových pásoch s vodorovnou izoláciou.Zvislé nosné konštrukcie - murované z kameňa a plných pálených tehál hr. 700 mm.Vnútorné priečky - murované z tehál plných pálených hr. 300 mm.Stropná konštrukcia - drevená trámová s viditeľnými trámami. Strecha - sedlová s plechovou krytinou na latách, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody.Vonkajšie úpravy - hladká omietka, v prednej časti zateplenie obvodovej steny so štrukturovanou  omietkou.Vnútorné úpravy povrchov  - vápenné omietky stropov, stien - maľby, v sociálnych zariadeniach a okolo kuchynskej linky keramické obklady stien.Zariaďovacie predmety - štandardné, batérie pákové.Okná - čiastočne drevené dvojité, v prednej časti plastové.Dvere - drevené v obložkových zárubniach, vstupné dvere v prednej časti sú plastové.Podlahy - v predajni a soc. zariadeniach  keramické dlažby, v ostatných častiach je PVC podlaha a  cementový poter.Dom v súčasnosti nie je vykurovaný. Plynová prípojka je privedená, ale nie je zrealizovaný vnútorný rozvod plynu. Dom je v jednej časti  značne zamokrený. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia, v zadnej časti je však zamokrený.  

ďalšie parametre nehnuteľnosti

Kanalizácia:

Marek Piršel

zobraziť telefón