logo reality.sme.sk

Poľnohospodárska pôda, 7932 m² ID: 450

Lokalita: Petrova Ves
Minimálna výmera pozemku: 7 932 m2
Dátum pridania: 04.09.2018
7 932 m2
35 700,00

DRAŽBA Pozemok v obci Petrova Ves

Popis nehnuteľnosti

súbor nehnuteľností súbor nehnuteľností nachádzajúci sa v Katastrálnom území Petrova Ves, Obec: PETROVA VES, Okres: Skalica, vedenom Okresným úradom Skalica, Katastrálny odbor, zapísaný na LV č. 2422 a to,
­ parcela registra „C“ KN č. 802/43 o výmere 7932 m², Zastavané plochy a nádvoria,
(ďalej len „predmet dobrovoľnej dražby“)

Opis predmetu dražby: Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Petrova Ves. Pozemok par. č. 802/43 je vedený v KN na LV č. 2422 k.ú. Petrova Ves. V okolí pozemku sa nachádzajú RD a areál Poľnohospodárskeho družstva. Pozemok par. č. 802/43 je súčasťou poľnohospodárskeho družstva.
Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

Opis stavu predmetu dražby:
POPIS
Pozemok sa nachádza v obci Petrova Ves. Pozemok par. č. 802/43 je vedený v KN na LV č. 2422 k.ú. Petrova Ves. Pozemok je prístupný dvomi možnými spôsobmi. Prvý prístup je cez areál Poľnohospodárskeho družstva Petrova Ves. Druhý prístup z vonkajšej strany je cez pozemok (komunikácia) par. č. 800/1, ktorý je zapísaný na LV č. 600 k.ú. Petrova ves a je vo vlastníctve obce Petrova Ves. Prístup k pozemku je možný cez oceľovú bránu z pozemku par. č. 800/1, ktorá vedie do areálu Poľnohospodárskeho družstva. Pozemok je z jednej časti uzatvorený plotom z betónových prefabrikovaných dielov. Z vnútornej strany areálu poľnohospodárskeho družstva pozemok nie je oplotený. Popri betónovom plote vedie panelová cesta (pozemok par. č. 508/1), ktorý nie je evidovaný na LV. V okolí pozemku je zástavba rodinných domov a areál poľnohospodárskeho družstva. Rodinné domy v okolí sú pripojené na inžinierske siete: elektrická, vodovodná, plynová prípojka, kanalizačná prípojka. Je možnosť pripojenia pozemku na existujúce inžinierske siete. Znalcovi bol predložené stanovisko UPI k pozemku par. č. 802/43 v k.ú. Petrova Ves Vám obcou Petrova Ves. Predmetný pozemok sa nachádza v oplotenom objekte Roľníckeho družstva Petrova Ves. Podľa katastra nehnuteľností sa jedná o druh pozemku - Zastavané plochy a nádvoria a spôsob využitia je - pozemok na ktorom je dvor. V súčasnosti sa na pozemku nachádza trávnatý porast, náletové buriny, kroviny a stromy. V zmysle Územného plánu obce Petrova Ves funkčné využitie pozemku je - plochy areálov poľnohospodárskej výroby. Obec Petrova Ves v súčasnej dobe nevykonáva zmeny a doplnky Územného plánu obce Petrova Ves a neplánuje zmenu funkčného využitia pozemku.

ďalšie parametre nehnuteľnosti

Kontaktné údaje

Profesionálna dražobna spoločnosť s.r.o.

Jana Študencová

zobraziť telefón