logo reality.sme.sk

predaj pozemkov v Poprade ID: RE0003188-17-000070

Lokalita: Poprad
Obytná plocha: 440 m2
Minimálna výmera pozemku: 440 m2
Dátum pridania: 20.05.2017
440 m2

predaj pozemkov v Poprade

Popis nehnuteľnosti

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania nehnuteľnosť - pozemok reg. C KN parc. č. 2910/12 o výmere 376 m2 a parc.č. 2910/52 o výmere 64 m2, druh pozemkov zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV 145 v k. ú. Poprad.

Predmetom predaja sú pozemky reg. C KN parc. č. 2910/12 o výmere 376 m2 a parc. č. 2910/52 o výmere 64 m2, druh pozemkov zastavané plochy a nádvoria zapísané na liste vlastníctva 145 pre k. ú. Poprad. Pozemky sa nachádzajú v ochrannom pásme dráhy na pravej strane železničnej trate Čierna na Tisou - Žilina v žkm 198,250 - 198,280 vo vzdialenosti cca 15 m od osi krajnej koľaje trati Poprad - Podolinec. Pozemky, ktoré sú súčasťou areálu hotela ZAUBER sú v nájme na dobu neurčitú na základe Zmluvy o nájme pozemkov. Majú len obmedzené využitie, čo vyplýva z umiestnenia, tvaru a výmery ponúkaných pozemkov.

Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR, Prenájom a predaj majetku. Kontakt: Bc. Komenda, 02/2029 2078, e-mail: komenda.ivan@zsr.sk

ďalšie parametre nehnuteľnosti

Kontaktné údaje

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Ivan Komenda