logo reality.sme.sk

PRENÁJOM - budova žel. zastávky Priekopa pri Martine ID: RE0003188-14-000140

Lokalita: Martin
Obytná plocha: 134,31 m2
Stav nehnuteľnosti: Pôvodný stav
Dátum pridania: 15.12.2016
134,31 m2
151,67 / mesačne

PRENÁJOM - budova žel. zastávky Priekopa pri Martine

Popis nehnuteľnosti

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

vyhlasujú ponukové konanie na prenájom


IDENTIFIKÁCIA VYHLASOVATEĽA

Názov vyhlasovateľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme “ŽSR“
Sídlo : Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Právna forma: iná právnická osoba
Registrácia: obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo 312/B
IČO: 31 364 501
Odštepný závod: Železnice Slovenskej republiky – Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Holekova 6, 811 04 Bratislava
Adresa
pre doručovanie písomností: ŽSR – SHM, Regionálne pracovisko Žilina,1.mája 34,010 60 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Klabouchová
Telefónne číslo: 041 / 229 2155, 0911/321 014
E-mailová adresa: klabouchova.andrea@zsr.sk


PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA

Predmetom ponukového konania je majetok štátu v správe ŽSR nachádzajúci sa v katastrálnom území Priekopa: nebytové priestory v budove Železničná zastávka Priekopa, súpisné číslo 2115 na pozemku C-KN parcela č. 898/4, zapísaná na LV č. 106 a to súbor miestností č. 1 a 2, garáž a WC o celkovej úžitkovej ploche 134,31 m2.

Účel nájmu: komerčný, napr. dielne, sklady a pod.
Minimálna cena za prenájom nebytového priestoru na komerčné účely je stanovená na:
17,- €/m2/rok bez DPH
Minimálna cena za prenájom nebytového priestoru na skladové účely je stanovená na:
11,- €/m2/rok bez DPH

V prípade prenájmu celého objektu je minimálna cena za jeho prenájom stanovená na 1.820,- €/rok bez DPH bez ohľadu na účel nájmu.

V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady za spotrebu elektrickej energie, vody, tepla, odvoz odpadu a iné služby. Tieto budú riešené samostatnými odberateľskými zmluvami s dodávateľmi týchto služieb. Akékoľvek stavebné, elektroinštalačné a iné úpravy, prípadne zmenu účelu užívania časti stavby, ktoré vydáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Odbor dráhový stavebný úrad Bratislava si vybavuje nájomca na vlastné náklady, bez možnosti refundácie týchto nákladov u prenajímateľa.

UCHÁDZAČ PONUKOVÉHO KONANIA

Uchádzačom ponukového konania je osoba, ktorá podá ponuku do ponukového konania v súlade s požiadavkami špecifikovanými v podmienkach ponukového konania.

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA

1. PREDLOŽENIE PONUKY

1.1 Za platne predloženú ponuku sa považuje tá, ktorá je uchádzačom predložená v súlade s podmienkami ponukového konania na celý predmet nájmu.
1.2 Celá ponuka uchádzača vrátane všetkých dokladov a dokumentov musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku.
1.3 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči vyhlasovateľovi.

2. OBSAH PONUKY

2.1 Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuka musí byť podpísaná osobou alebo osobami oprávnenými konať v mene uchádzača.
2.2 Súčasťou predloženej ponuky musia byť:
2.2.1 kontaktná osoba a adresa uchádzača vrátane telefonického spojenia a e-mailovej adresy,
2.2.2 cenový návrh uchádzača za nebytový priestor v €/m2/rok bez DPH, v prípade prenájmu celého objektu v €/stavbu/rok bez DPH. Cena predložená v cenovom návrhu musí byť vyššia, minimálne rovná ako stanovená minimálna cena zo strany vyhlasovateľa,
2.2.3 účel nájmu - je nutné uviesť, či sa jedná o prenájom celého objektu alebo len
vybratých miestností.
2.2.4 doklad o uhradení jednorazového nenávratného poplatku vo výške 25,-€ na účet ŽSR číslo: 2402663359/0200, bankové spojenie VÚB, a.s. pod variabilným symbolom č. 2400000648.

3. PREDKLADANIE PONÚK

3.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného uzatvoreného obalu.
Obal ponuky musí obsahovať:
3.1.1 adresu vyhlasovateľa - Železnice Slovenskej republiky – Stredisko hospodárenia s majetkom, RP Žilina, 1. mája 34, 010 60 Žilina
3.1.2 adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
3.1.3 označenie „Ponukové konanie – neotvárať“,
3.1.4 označenie heslom ponukového konania: „Prenájom - NP - Priekopa“.
3.2 Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania len v prípade, ak obsah ponuky zodpovedá podmienkam ponukového konania.

4. MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK

4.1 Ponuky je potrebné doručiť osobne na sekretariát SHM RP Žilina, Hviezdoslavova 1, Žilina alebo poštou ako doporučená zásielka na adresu: ŽSR – Stredisko hospodárenia s majetkom, RP Žilina, 1. mája 34, 010 60 Žilina.

4.2 Podrobnejšie informácie a pokyny pre uchádzačov môže uchádzač dostať na adrese: Železnice Slovenskej republiky - Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Regionálne pracovisko Žilina, Hviezdoslavova 1, 010 60 Žilina, na telefónnom čísle 041/229 2155, 0911 321 014 Ing. Andrea Klabouchová alebo e-mailom na adrese klabouchova.andrea@zsr.sk.

5. VYHODNOTENIE PONÚK

5.1 Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční komisionálne v sídle SHM RP Žilina, Hviezdoslavova 1, 010 60 Žilina, o čom sa spíše zápisnica.
5.2 Z ponukového konania sa vylučujú:
5.2.1 ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach ponukového konania,
5.2.2 ponuky uchádzačov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, počas ponukového konania bolo proti uchádzačovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, bol proti uchádzačovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
5.2.3 ponuky uchádzačov, ktorí majú akékoľvek podlžnosti voči vyhlasovateľovi ponukového konania.
5.3 Kritériom výberu je najvýhodnejší cenový návrh.
5.4 Komisionálne vyhodnotenie predložených ponúk je neverejné.

6. VÝSLEDKY PONUKOVÉHO KONANIA

6.1 Vyhlasovateľ oznámi výsledky ponukového konania každému uchádzačovi písomne na adresu uvedenú v ním doručenej ponuke a to do 30 dní po zasadnutí vyhodnocovacej komisie. Až do vyhodnotenia ponukového konania vyhlasovateľ neposkytuje informácie o jeho priebehu ani žiadne iné informácie, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky vyhodnotenia.
6.2 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
6.2.1 odmietnuť všetky predložené ponuky,
6.2.2 meniť uvedené podmienky ponukového konania,
6.2.3 zrušiť ponukové konanie,
6.2.4 pri formálnych nedostatkoch ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzvať uchádzača na doplnenie a vykonanie opravy,
6.2.5 vyzvať uchádzačov alebo niektorých z nich na doplnenie ponuky, v prípade obdržania dvoch rovnakých cenových návrhov s najvyššou cenou za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky (užšie ponukové konanie).
6.3 S víťazom ponukového konania bude uzavretá nájomná zmluva. V cene nájmu nebudú zahrnuté náklady za spotrebu el. energie, tepelnej energie, vodné a stočné, odvoz odpadu a iné služby súvisiace s prevádzkou nebytových priestorov.
Ing. Drahomíra Verešová
vedúca Regionálneho pracoviska Žilina
Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava

ďalšie parametre nehnuteľnosti

Konštrukcia objektu: Tehlová

Kontaktné údaje

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Andrea Klabouchová