logo reality.sme.sk

Rodinný dom Veľký Meder ID: RE0004314-16-000388

Lokalita: Veľký Meder
Ulica: Fučíkova
Stav nehnuteľnosti: Pôvodný stav
Dátum pridania: 15.12.2016

Rodinný dom Veľký Meder

Popis nehnuteľnosti

Rodinný dom so súpisným číslom 922 na pozemku s parc.č.1803/1 v katastrálnom území Veľký Meder
DRAŽBA
POPIS STAVBY

Budovu so súpisným číslom 922 na pozemku s parc.č.1803/1 v katastrálnom území Veľký Meder, vychádzajúc z predložených dokladov, ako aj jej skutočného účelu užívania pre účely stanovenia jej všeobecnej hodnoty, charakterizujem ako rodinný dom.
Budova rodinného domu sa nachádza na pozemku s parc.č.1803/1 ( zameraná geometrickým plánom na zameranie prístavby, novostavby a oddelenie parciel c. 1803/1-3, 1804; vypracovaný POZROJ-Kiss, Malé Dvorníky 132; číslo plánu 30079900 - 13/2007, zo dňa 16.02.2007; úradne overený Správou katastra Dunajská Streda dňa 24.02.2007 pod číslo: 271/07
) v katastrálnom území Veľký Meder, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo obchodného centra obce, v obytnej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, valbovou strechou, bez zabudovaného podkrovia.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE

Vek budovy som stanovil vychádzajúc z výsledkov miestnej obhliadky a čestné prehlásenie o dokončení stavieb zo dňa 13.12.2010. Budova bola postavená začiatkom 60-ych rokov 20. storočia a je užívaná od roku 1963. Prístavba hospodárskej časti sa užíva od roku 1975. Na rodinnom dome bola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je tiež zabezpečovaná. Rekonštrukcia bola vykonaná v roku 2008 - výmena strešnej krytiny, oplechovania, žlabov, výplní otvorov a fasádnej omietky. Predpokladaná životnosť stavby murovanej vzhľadom na jej technický stav zistený pri miestnej obhliadke a účel užívania určujem na 100 rokov.


POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie
Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z troch obytných miestností, predsiene, kuchyne, kúpeľne, samostatného záchodu, špajze, letnej kuchyne a z hospodárskej časti s chlievmi a skladmi.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :
Základy rodinného domu tvoria monolitické železobetónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je vyhotovená s priemernou výškou 120 mm z monolitického železobetónu. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevažnej časti z tehál v prevažujúcej hrúbke 0,500 m ( nad 40 cm do 50 cm ). Deliace konštrukcie sú taktiež tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú hladké vápenno-cementové. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom drevená - s horným a dolným záklopom. Valbová strecha je pokrytá prevážne krytinou pálenou jednodrážkovou. Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu - úplné strechy. Klampiarske konštrukcie ostatné ( okenné parapety, atď. ) sú vyhotovené z eloxovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky sú na celej omietanej ploche steny omietky vápenno-cementové, obklady nie sú vyhotovené. Schody na povalu majú drevenú nosnú konštrukcie, mäkké drevo bez podstupníc. Dvere sú drevené hladké plné alebo presklené - do oceľových zárubní. Okná sú prevážne zdvojité drevené z tvrdého dreva. Podlahy v obytných miestnostiach sú prevážne prilepené PVC povlakové krytiny, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá prevážne keramickou dlažbou. Vykurovanie podlažia je vyhotovené ako ústredné, oceľové radiátory článkové; zdrojom vykurovania je kotol ústredného kúrenia na plyn, závesný, umiestnený v kúpeľni - Mora 673. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako i motorická. Rozvod vody je z oceľového potrubia, studenej a teplej vody z centrálneho zdroja - elektrický zásobníkový ohrievač vody, umiestnený taktiež v kúpeľni. V rodinnom dome je realizovaná inštalácia zemného plynu. Kanalizácia do žumpy je z plastového potrubia. Vnútorné vybavenie podlažia : vaňa oceľová,
- 7 -

umývadlo. Vodovodné batérie: nerezové ostatné 4 kusy. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v prevážnej časti kúpeľne nad výšky 1,35 m ( 1,36 m ), obloženie vane, v kuchyni a obloženie záchodu. Záchod je splachovací s umývadlom. Na tomto podlaží je umiestnený elektrický rozvádzač s automatickým istením. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

Prístavba z roku 1975
Prístavba má obdobné stavebno-technické vyhotovenie, ako pôvodná časť.

ďalšie parametre nehnuteľnosti

Kontaktné údaje

platiť sa oplatí s.r.o.

Martin Krajiček

zobraziť telefón