logo reality.sme.sk

Iný komerčný objekt, Trebišov, 1998 m², Pôvodný stav ID: 2164694

Lokalita: Trebišov
Zastavaná plocha: 1998 m2
Výmera pozemku: 4759 m2
Úžitková plocha: 1998 m2
Stav nehnuteľnosti: Pôvodný stav
Tranzakcia: Predaj
Dátum pridania: 29.07.2021
1 998 m2
414 000 €

Pripravujeme opakovanú dražbu skladu stavebného materiálu v Trebišove po dohode so záujemcom

POPIS NEHNUTEĽNOSTI


Cena podľa znaleckého posudku: 552000,- EUR
Najnižšie podanie: 414000,- EUR
Minimálne prihodenie: 500,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 40000,- EUR

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Trebišov, obec: Trebišov, katastrálne územie: Trebišov, zapísané v evidencii Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 6965, a to konkrétne:
stavba so súpisným číslom 2486 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 1640/47 o výmere 601 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
stolárska dielňa so súpisným číslom 3628 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 1640/114 o výmere 1284 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 1640/47 o výmere 601 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 1640/64 o výmere 2874 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,pozemok parcely registra „C“ č. 1640/114 o výmere 1284 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Opis predmetu dražby:
1.Predajňa stavebného materiáluJedná sa o samostatne stojacu jednopodlažnú budovu bez podpivničenia s čiastočným využitím podkrovných kancelárskych  priestorov. Na základe zistenia pri obhliadke bola stavba vybudovaná so začiatkom užívania v roku 2001. Budova je  situovaná v okrajovej  juhozápadnej  časti mesta v priemyselnej zóne s prístupom z ulice Družstevná. Budova je napojená na všetky verejné inžinierske siete: ELI, vodovod, kanalizáciu a na verejný rozvod zemného plynu.    Dispozičné riešenie: V 1.NP sa nachádzajú tieto miestnosti: predajňa, chodba, šatňa, umyváreň, WC, kuchynka, štyri vykurované skladovacie priestory a jeden nevykurovaný sklad materiálu, so samostatným vstupom z dvora.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je: 599,02 m2. V čiastočnom podkroví je umiestnená kancelária a archív.Zastavaná plocha podkrovia je: 200,43 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:  Budova je založená na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálených tehál hr. 40 - 50 cm. Stropná konštrukcia nad časťou budovy 1.NP v rozsahu 1/4 zastavanej plochy  je kovovej nosnej konštrukcie, nespáliteľná s podhľadom a pochôdznou podlahou kancelárskych priestorov. V ostatnej časti budovy je stropná konštrukcia zavesená na strešnej nosnej konštrukcií s rovným podhľadom so zateplením.Strecha je riešená ako sedlová, pozostáva z nosnej časti z kovových valcovaných profilov a drevených hranolov s doskovým debnením a plechovou krytinou z pozinkovaného trapezového plechu na plnom debnení. Klampiarske konštrukcie sú úplné strechy z pozinkovaného plechu. Odvod dažďovej vody je do vonkajších zvodov a žľabov z pozinkovaného plechu. Priečky a výplňové murivo je murované z pórobetónových tvárnic a tehál. Vnútorné povrchové úpravy stien sú zo štukovej omietky. Vonkajšia povrchová úprava stien je z minerálnej škrabanej omietky. Podlahy   vnútorných priestorov v 1.NP v šatniach, v kancelárií aj v skladoch sú z keramickej dlažby.V časti podkrovia v kancelárskych priestoroch je podlaha plávajúca laminátová. Rozvody ELI v budove sú svetelné  a motorické. Okná v budove sú drevené zdvojené s dvojitým zasklením, v kanceláriách, v kuchynke, v soc. zariadení sú vymenené za plastové  Euro s izolačným dvojsklom.Vnútorné dvere v budove sú hladké a dyhované na báze dreva, sadené sú do kovových zárubní. Vchodové dvere sú plastové presklené.Vykurovanie je v časti budovy (predajňa, soc. zariadenie, kuchynka, kancelária, sklady, šatne) ústredné pričom zdrojom tepla je plynový závesný turbo kotol. Časť budovy tvorí sklad stavebného materiálu so samostatným vstupom z dvora, pričom táto časť je nevykurovaná. Ohrev TÚV je závesným zásobníkovým el. ohrievačom TÚV do kuchyne a soc. zariadenia, ktorý je umiestnený v sociálnom zariadení.Povrchové úpravy stien soc. zariadení sú z keramických obkladov do výšky stropu, podlahy v soc. zariadení sú  z keramickej dlažby.V prízemí budovy je zriadená kuchynka pre personál vybavená kuchynskou linkou s nerezovým drezom a chladničkou.2.     Stolárska dielňa Jedná sa o samostatne stojacu jednopodlažnú budovu bez podpivničenia a bez obytného podkrovia, ktorá bola vybudovaná za účelom stolárskej dielne. V čase znaleckej obhliadky stavba neslúžila pôvodnému účelu ako stolárska dielňa. Budova je čiastočne využívaná ako sklad stavebného materiálu (bývalá výrobná hala), ostatná časť budovy bola v čase  znaleckej obhliadky bez využitia  mimo prevádzky bez zariadenia drevoobrábacími strojmi.  Na základe "Rozhodnutia, ktorým sa povoľuje užívanie stavby" vydaného mestom Trebišov dňa 30.9.2003 a na základe zistenia pri znaleckej obhliadke bola stavba vybudovaná so začiatkom užívania v roku 2003. Dispozičné riešenie: V čase znaleckej obhliadky sa v budove nachádzali:
výrobná hala - využívaná ako sklad stavebného materiálu
ostatné priestory - sušiareň, garáže, jedáleň, soc. zariadenia, šatňa, sklad a kotolňa, ktoré boli v čase znaleckej obhliadky mimo prevádzky.Zastavaná plocha 1. NP je: 1.199,28 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:  Budova je založená na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónových tvárnic hr. 30-40 cm. Stropná konštrukcia 1.NP budovy je s rovným podhľadom zavesená    na spodnej hrane nosnej väzníkovej konštrukcie na báze eloxovaného hliníka so zateplením (nehorľavá úprava).  Strecha je riešená ako sedlová, pozostáva z nosnej časti z kovových väzníkov v kombinácií s drevenou nosnou konštrukciou z drevených hranolov s doskovým debnením a plechovou krytinou z pozinkovaného trapézového plechu   na plnom debnení. Klampiarske konštrukcie vonkajších zvodov a žľabov sú z pozinkovaného plechu. Priečky a výplňové murivo je murované z pórobetónových tvárnic a tehál. Vnútorné povrchové úpravy stien sú zo štukovej omietky. Vonkajšia povrchová úprava stien je z minerálnej škrabanej omietky. Podlahy vnútorných priestorov   v šatniach a v kancelárii je z keramickej dlažby. V časti garáží, bývalej výrobnej haly je podlaha z betónového poteru   s priemyselnou pancierovou úpravou. Rozvody ELI v budove sú svetelné a motorické. Okná v budove sú pôvodné drevené zdvojené s dvojitým zasklením. Vnútorné dvere v budove sú hladké na báze dreva, osadené do kovových zárubní. Vráta sú oceľové. Vykurovanie je oceľové na panelové radiátory. Zdrojom tepla sú dva plynové stacionárne kotle a 2 x kotle na tuhé palivo. Ohrev TÚV je zásobníkovým el. ohrievačom TÚV, ktorý je umiestnený v kotolni budovy. Na základe zistenia pri znaleckej obhliadke je vykurovanie budovy a ohrev teplej vody mimo prevádzky. Budova je vybavená sociálnym zariadením vybaveným 2 x sprchou, 2x umývadlom, 2x bidet a 2x WC. Povrchové úpravy stien soc. zariadení sú z keramických obkladov do výšky stropu. Podlaha v soc. zariadeniach je z keramickej dlažby. Budova je vybavená bleskozvodom.      Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:Prístrešok kovovej konštrukcie  Jedná sa o prístrešok priehradovej väzníkovej konštrukcie zrealizovaný medzi budovami s. č. 2486 a s. č. 3628 a na časti parcely č. 1640/64. Na základe zistenia pri obhliadke bol prístrešok vybudovaný so začiatkom užívania v roku 2003.     Dispozičné riešenie: Jedná sa o prestrešený priestor medzi budovami v areáli predajne stavebnín.Zastavaná plocha je: 310,69 m2.  Technicko – konštrukčné riešenie:  Prístrešok pozostáva zo strešnej kovovej väzníkovej sedlovej konštrukcie uchytenej na nosnú časť fasád budov, medzi ktorými je umiestnená a na nosných stĺpoch kovovej konštrukcie ukotvených do základových pätiek.Strecha je riešená ako sedlová, pozostáva z nosnej časti z kovových vyššie uvedených väzníkov a priečnych nosníkov, na ktorých je ukotvená krytina z pozinkovaného trapézového plechu.   Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy sú zrealizované nátermi. Podlahy pod prístreškom sú asfaltové na podkladnom betóne. Rozvody ELI sú svetelné a motorické. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Ďalšie parametre nehnuteľnosti

Úžitková plocha 1 998 m2
Stav nehnuteľnosti Pôvodný stav

Kontaktné údaje

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

zobraziť telefón