logo reality.sme.sk

Pre rodinné domy, Terchová, 1148 m² ID: 2092937

Lokalita: Terchová
Ulica: Terchova
Výmera pozemku: 1148 m2
Tranzakcia: Predaj
Dátum pridania: 17.05.2021
0 m2
28 700 €

Pozemok Terchova

POPIS NEHNUTEĽNOSTI

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení (ďalej len „Vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž za účelom predaja nasledovného majetku:
novovytvorený pozemok:
- parc. KN – C č. 17134/21 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1148 m2,
ktorý vznikol oddelením od pôvodného pozemku parc. KN – E č. 17134 ostatná plocha o výmere 3604 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 12153 v katastrálnom území Terchová, obec Terchová, okres Žilina pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, na základe geometrického plánu č. 46474803-10/2021, vyhotoveného spoločnosťou EasyMAP, s.r.o., ul. Mieru 282, 029 01 Námestovo, IČO: 46 474 803 dňa 09.02.2021 Ing. Petrom Kozákom, autorizačne overeného dňa 10.02.2021, Ing. Jurajom Rosinčinom, úradne overeného Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pod č. G1-311/2021 dňa 18.03.2021.
Pôvodný pozemok sa podľa údajov na liste vlastníctva nachádza mimo zastavanom území obce Terchová, v prevažnej časti pod štátnou cestou č. 583 Terchová – Zázrivá. V okolí novovytvoreného pozemku sa nachádza riedka zástavba rodinných domov. Centrum obce je autom dostupné do 5 minút. Oblasť je kľudná, tichá, bez konfliktných skupín, s minimálnou hustotou obyvateľstva. V mieste nie je možnosť napojenia na verejný rozvod vody, plynu a kanalizácie, v oblasti je vzhľadom na ochranu územia s prísnou reguláciou novej výstavby. V mieste, v bežnej pešej dostupnosti sa nenachádza žiadna infraštruktúra obce. Verejná doprava je zabezpečená iba prímestskou autobusovou dopravou z centra obce.

Obchodné podmienky pre uchádzačov sú uverejnené na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa a na stránke:
www.zilinskazupa.sk v časti: Obchodné verejné súťaže.

Lehota na podávanie návrhov v súlade s podmienkami súťaže je do 18.06.2021, 10:00 hod. na adresu vyhlasovateľa.

Minimálna cena ponúknutá účastníkom súťaže musí byť vo výške 28 700,00 EUR.

Ďalšie parametre nehnuteľnosti

Výmera pozemku 1 148 m2

Kontaktné údaje

Úrad Žilinského samosprávneho kraja

Úrad Žilinského samosprávneho kraja

zobraziť telefón