logo reality.sme.sk

Polyfunkčný objekt, Turčianske Teplice, 1 m², Pôvodný stav ID: 2050301

Lokalita: Turčianske Teplice
Ulica: Partizánska
Úžitková plocha: 1 m2
Stav nehnuteľnosti: Pôvodný stav
Tranzakcia: Predaj
Dátum pridania: 19.04.2021
1 m2
90 000 €

Budova s pozemkami

POPIS NEHNUTEĽNOSTI

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení (ďalej len „Vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž za účelom predaja nasledovného majetku:

a) stavby:
- stavba s. č. 440, druh stavby 20, postavená na pozemku parc. KN – C č. 438,
- stavba bez súpisného čísla, druh stavby 21, rozostavaná stavba, postavená na pozemku parc. KN – C č. 434/4,
- stavba bez súpisného čísla, druh stavby 21, rozostavaná stavba, postavená na pozemku parc. KN – C č. 434/6 a

b) pozemky:
- parc. KN – C č. 421/10 ostatná plocha o výmere 297 m2,
- parc. KN – C č. 421/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 121 m2,
- parc. KN – C č. 434/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 204 m2,
- parc. KN – C č. 434/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 152 m2,
- parc. KN – C č. 434/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 133 m2,
- parc. KN – C č. 438 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 116 m2,

nachádzajúcich sa v k. ú. Turčianske Teplice, obec Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice, zapísaných na liste vlastníctva (ďalej len „LV“) č. 15 pre vlastníka: Žilinský samosprávny kraj v 1/1, Komenského 48, 011 09 Žilina.

c) novovytvorené pozemky:
- parc. KN – C č. 434/17 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m2,
- parc. KN – C č. 434/18 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2,

ktoré vznikli oddelením od pôvodných pozemkov parc. KN-C č. 434/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 200 m2 (z časti ktorej bola vytvorená KN-C parcela č. 434/17) a parc. KN-C č. 434/15 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 172 m² (z časti ktorej bola vytvorená KN-C parcela č. 434/18) zapísaných na LV č. 15 pre kat. územie Turčianske Teplice, obec Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice na základe geometrického plánu č. 9/2021, vyhotoveného dňa 15.02.2021 geodetickou kanceláriou Ing. Peter Turčány, Budovateľská 1018/4, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 48 071 218, autorizačne overeného dňa 15.02.2021, úradne overeného Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, dňa 19.02.2021 pod č. 23/2021.

Ďalšie parametre nehnuteľnosti

Úžitková plocha 1 m2
Stav nehnuteľnosti Pôvodný stav

Kontaktné údaje

Úrad Žilinského samosprávneho kraja

Úrad Žilinského samosprávneho kraja

zobraziť telefón