logo reality.sme.sk

4 izbový byt, Bratislava-Petržalka, 93.63 m², Pôvodný stav ID: 1871846

Lokalita: Bratislava-Petržalka
Ulica: Švabinského
Úžitková plocha: 93.63 m2
Stav nehnuteľnosti: Pôvodný stav
Tranzakcia: Predaj
Dátum pridania: 31.10.2020
93,6 m2
33 000 €

Byt Bratislava-Petržalka

POPIS NEHNUTEĽNOSTI


Najnižšie podanie
33 000,00
Dátum a čas dražby:
17.12.2020 17:00
Miesto dražby
Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava, priestor na 1. poschodí administratívnej budovy BD Petržalka, Bratislavský kraj.
Dražobná zábezpeka
9 000,00
Dobrovolná dražba
Áno
Dátum 2. verejnej obhliadky
30.11.2020 16:30

Predmet dražby - iná majetková hodnota:
Vlastná pohľadávka v majetku Bytového družstva Petržalka, družstva, sídlo: Budatínska č. 1, 851 05 Bratislava, IČO: 00169 765 v celkovej hodnote 4 919,65 EUR. Pohľadávka sa viaže k 4 - izbovému bytu, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 3366, vedenom na Okresnom úrade Bratislava, okres: Bratislava V, obec: BA - m.č. PETRŽALKA, katastrálne územie: Petržalka, ako byt č. 82, 8. p., vchod: Švabinského 22, v bytovom dome súpisné č. 908, postavenom na parcelách registra "C" evidovaných na katastrálnej mape pod parcelným č. 3330 a 3331. K bytu prislúcha podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 178 / 10000.
Pohľadávka predstavuje podlžnosť bývalého nájomcu predmetného bytu, na platbách za služby spojené s užívaním predmetného bytu v sume 4 919,65 EUR.
S predmetom dražby je spojená možnosť vydražiteľa získať nájom predmetného bytu, ktorého sa pohľadávka týka a možnosť stať sa členom Bytového družstva Petržalka. O prijatí za člena rozhodne na základe žiadosti vydražiteľa Predstavenstvo Bytového družstva Petržalka.
Anuita je splatená.
Uznesenie Bytového družstva Petržalka č. 175/09/14 zo dňa 25. 09. 2014:
„Predstavenstvo Bytového družstva Petržalka s c h v a ľ u j e prijať za člena Bytového družstva Petržalka úspešného vydražiteľa práva stať sa členom Bytového družstva Petržalka, za podmienky, že tento včas a riadne uhradí cenu dosiahnutú vydražením a požiada o prijatie za člena a uzavrieť s touto osobou nájomnú zmluvu na dobu neurčitú ku konkrétnemu družstevnému bytu alebo garáži.“

Ďalšie parametre nehnuteľnosti

Úžitková plocha 93,6 m2
Stav nehnuteľnosti Pôvodný stav

Kontaktné údaje

Platiť sa oplatí s.r.o.

Platiť sa oplatí s.r.o.

zobraziť telefón