logo reality.sme.sk

Polyfunkčný objekt, Lučenec, 1774 m², Pôvodný stav ID: 1855385

Lokalita: Lučenec
Ulica: Vajanského
Úžitková plocha: 1774 m2
Stav nehnuteľnosti: Pôvodný stav
Tranzakcia: Predaj
Dátum pridania: 25.07.2019
1 774 m2
Cena dohodou

Predaj administratívnej budovy, kongresového centra a hotela REDUTA v Lučenci

POPIS NEHNUTEĽNOSTI

JUDr. Ján Čipka, kancelária správcu: Partizánska č. 197, 981 01 Hnúšťa, správca konkurznej podstaty úpadcu TRADE CENTER, spol. s r.o., „v konkurze“, so sídlom Vajanského 2, 984 01 Lučenec, IČO: 31615724 v súlade s udeleným záväzným pokynom príslušného orgánu Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00682420 číslo 902/2019/14000 z 10.6.2019 ponúka na predaj podstatné časti majetku patriaceho k podniku úpadcu a to:

A/ nehnuteľností zapísané na LV č. 6664 pre obec a katastrálne územie Lučenec
- ako CKN parc. č. 425/1 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 780 m2 so stavbou kongresového centra bez súpisného čísla
- ako CKN parc. č. 425/2 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 470 m2 so stavbou administratívnej budovy súpisné číslo 827, v celosti,
ako stavba kongresového centra a administratívnej budovy /ďalej len nehnuteľnosti pod bodom A/ ktoré sú prevádzkovo spojené, stavba je trojpodlažná s čiastočným podpivničením a plným využitím podkrovia. nachádzajúce sa v centrálnej mestskej zóne, sú prevádzkovo prepojené a z hľadiska stavebno-technického ako aj prevádzkového stavba tvoria jeden celok s viacúčelovým polyfunkčným využitím, stavba je trojpodlažná s čiastočným podpivničením a plným využitím podkrovia, budova má historicko-pamiatkový charakter, ide o murovanú stavbu z tehál zapísanú ako kultúrna pamiatka, zvislé nosné konštrukcie sú murované z kameňa a pálených tehál, strop v suteréne je klenbový, na nadzemných podlažiach sú klenbové, drevené trámové a traverzové stropy, nad posledným nadzemným podlažím je vyhotovená nová nosná konštrukcia, krov je drevený väznicovej sústavy, strecha je doplnená strešnými oknami a vikiermi, krytina strachy je z asfaltových šindľov, fasáda je obnovená v pôvodnom riešení, ktorá pochádza z rokov 1825 s rozsiahlou rekonštrukciou v rokoch 1992-1994 s viacúčelovým využitím na spoločenskú, kultúrnu, obchodnú prevádzku, reštauračnú prevádzku, kongresové centrum vrátane vinotéky a spojovacej chodby.

B/ nehnuteľností zapísané na LV č. 6664 pre obec a katastrálne územie Lučenec
- ako CKN parc.č. 429/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 135 m2 so stavbou HOTEL REDUTA A2 súpisné číslo 4297 na CKN parc.č. 429/2 v celosti /ďalej len nehnuteľnosti pod bodom B/ predstavuje nehnuteľnosť, ktorá sa nachádzajúca v centrálnej mestskej zóne vedľa kongresového centra Reduta a plní funkciu hotela II Reduty A2, z hľadiska stavebno-technické ako aj prevádzkového stavba tvorí jeden celok, stavba je dvojpodlažná a bez podpivničenia a využitím podkrovia, základy sú betónové s vodorovnou izoláciou, zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálených tehál, strop je železobetónový, strecha šikmá, krytina škridľová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, vonkajšie úpravy omietky hladké, nehnuteľnosť bola kolaudovaná v roku 1999.

C/ nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva číslo 9267 pre obec a katastrálne územie Lučenec
- ako parcela č. 426/4 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 139 m2 v podiele 20792/32962 /ďalej len nehnuteľnosti pod bodom C/

nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva číslo 7342 pre obec a katastrálne územie Lučenec
ako nebytový priestor- stravovacie zariadenie - číslo 7 na 1. poschodí stavby HOTEL REDUTA súpisné číslo stavby 4247 na CKN parc.č. 426/4 s podlahovou plochou 97,47 m2 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 9747/32962 pod B:2 v celosti
ako nebytový priestor – stravovacie zariadenie – číslo 7 na 2. poschodí stavby HOTEL REDUTA súpisné číslo stavby 4247 na CKN parc.č. 426/4 s podlahovou plochou 74,76 m2 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 7476/32962 pod B:3 v celosti
ako nebytový priestor – stravovacie zariadenie – číslo 7 na 3. poschodí stavby HOTEL REDUTA súpisné číslo stavby 4247 na CKN parc.č. 426/4 s podlahovou plochou 35,69 m2 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 3569/32962 pod B:4 v celosti /ďalej len nehnuteľnosti pod bodom C/,
ktoré sa nachádzajú v centrálnej mestskej zóne vedľa kongresového centra Reduta a plnia funkciu Hotela Reduty, z hľadiska stavebno-technického ako aj prevádzkového stavba tvorí jeden samostatný celok, budova je rozdelená na bytové a nebytové priestory, stavba je dvojpodlažná bez podpivničenia s využitím podkrovia v dvoch úrovniach, základy stavby sú betónové s vodorovnou izoláciou, zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálených tehál, strop je železobetónový, strecha šikmá, krytiny škridľová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, vonkajšie úpravy omietky hladké, cementové, vnútorné omietky hladké vápenné, v sociálnom zariadení obklady stien na výšku 200 cm, dlažby keramické, podlaha v izbách je kobercová, dlažba na pavlači a na schodisku je keramická mrazuvzdorná, konštrukcia schodiska je oceľová

a v v súlade s udeleným záväzným pokynom príslušného orgánu RECLAIM, a.s., so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO: 46076760 číslo 4002546929 z 28.6.2019 ponuka na predaj

D/
nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva číslo 9366 pre obec a katastrálne územie Lučenec
- ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako CKN parc. č. 428/4 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 202 m2 pod B:6 v podiele 1682/37438, pod B:7 v podiele 2677/37438, pod B:8 v podiele 2838/37438, pod B:9 v podiele 6240/37438, pod B:10 v podiele 4398/37438
- nebytový priestor číslo 4-6 na 2. poschodí, vchod: 0 stavby Hotel II Reduta B, súpisné číslo 4298 na CKN parc.č. 428/4 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v podiele 1682/37438 pod B:6 v celosti, - sklad v hoteli II Reduta B
- nebytový priestor číslo 4-7 na 2. poschodí, vchod:0 stavby Hotel II Reduta B, súpisné číslo 4298 na CKN parc.č. 428/4 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v podiele 2677/37438 pod B:7, v celosti, - hotelová izba č. 114 v hoteli II Reduta B
- nebytový priestor číslo 4-8 na 2. poschodí, vchod:0 stavby Hotel II Reduta B, súpisné číslo 4298 na CKN parc.č. 428/4 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v podiele 2838/37438 pod B:8 v celosti, hotelová izba č. 115 v hoteli II Reduta B,
- nebytový priestor číslo 4-10 na 3. poschodí, vchod:0 stavby Hotel II Reduta B, súpisné číslo 4298 na CKN parc.č. 428/4 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v podiele 4398/37438 pod B:10, v celosti, hotelová izba č. 113 v hoteli II Reduta B
- nebytový priestor číslo 4-9 na 3. poschodí, vchod:0 stavby Hotel II Reduta B, súpisné číslo 4298 na CKN parc.č. 428/4 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v podiele 6240/37438 pod B:9, v celosti – hotelová izba č. 112 v hoteli II Reduta B /ďalej len nehnuteľnosti pod bodom D/, ktoré sa
nachádzajú v centrálnej mestskej zóne vedľa kongresového centra Reduta a plnia funkciu Hotela II Reduty B, z hľadiska stavebno-technického ako aj prevádzkového stavba tvorí jeden samostatný celok, stavba je trojpodlažná bez podpivničenia s využitím podkrovia, základy sú založené na KVP so železobetónovými základovými prievlakmi, stropné konštrukcie z panelov, nosná konštrukcia konzolovej pavlače poschodia je monolitický železobetón, strecha je sedlového tvaru z murovaných klenieb, krytina bobrovka dvojitá, povrchové omietky sú štukové hladké, obklady sú v sociálnych zariadeniach, podlahy v izbách z textilného povlaku a v ostatných miestnostiach je keramická dlažba, vnútorné dvere sú typové hladké, okná drevené s izolačným dvojsklom, vykurovanie je ústredné teplovodné s plynovým kotlom, elektroinštalácia svetelná na prízemí aj motorická, vybavenie kúpelní a WC zdravo-technickým zariadením je bežného typového štandardu, stavba bola realizovaná v rokoch 1998-1999.

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 13/2010 dňa 21.1.2010 a preradenie súpisových zložiek majetku bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 230/2010 dňa 1.12.2010.


JUDr. Ján Čipka
Správca

Ďalšie parametre nehnuteľnosti

Úžitková plocha 1 774 m2
Stav nehnuteľnosti Pôvodný stav

Kontaktné údaje

JUDr. Ján Čipka, správca

JUDr. Ján Čipka

zobraziť telefón