logo reality.sme.sk

Iný objekt, Michalovce, 10 m², Pôvodný stav ID: 1830638

Lokalita: Michalovce
Ulica: Topolianska
Úžitková plocha: 10 m2
Stav nehnuteľnosti: Pôvodný stav
Tranzakcia: Predaj
Dátum pridania: 28.09.2020
10 m2
329 000 €

DRAŽBA Čerpacia stanica vodného zdroja a pozemky v Michalovciach k.ú. Topoľany

POPIS NEHNUTEĽNOSTI

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 4266 vedenom Okresným úradom Michalovce - Katastrálny odbor, okres: Michalovce, obec: MICHALOVCE, katastrálne územie: Topoľany, a to:
 stavba nachádzajúca sa na parcele číslo 685/8, druh stavby: budova technickej vybavenosti- vodný zdroj s ČS TH-3;
­ pozemok parcela reg. "C" KN č. 685/6 o výmere 8929 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;
­ pozemok parcela reg. "C" KN č. 685/8 o výmere 22 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;
Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva, a to: Oplotenie z oceľového pletiva na p.č. 685/6
(ďalej len “predmet dražby”).

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Čerpacia stanica vodného zdroja na p.č. 685/8
Ide o jednoduchý prízemný murovaný objekt čerpacej stanice vody obdĺžnikového tvaru. Základy sú betónové, murivo tehlové hr. 375 mm, strecha rovná zo stropných panelov, plynosilikátových dosiek uložených v spáde a s krytinou z asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky striekané brizolitové, vnútorné hladké vápenné, podlaha betónová, dvere oceľové, okná sklobetónové, rozvody ELI 220/380 V.
Stavba je v súčasnosti bez potrebnej údržby, na základe zisteného technického stavu je predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 60 rokov.

POZEMOK:
Pozemky sú evidované v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria. Parcela č. 685/8 zastavaná stavbou čerpacej stanice, parcela č. 685/6 tvorí voľný nezastavaný pozemok s nízkym trávnatým porastom. s hygienickým pásmom ochrany vodného zdroja.
V mieste resp. v dosahu pozemku je možnosť napojenia na verejný vodovod a kanalizáciu, elektrické rozvody NN a plynovod. Pozemky sú prístupné z miestnej komunikácie.
PRÍSLUŠENSTVO:
Oplotenie z oceľového pletiva na p.č. 685/6
Ide o čiastočne oplotenie pozemku dĺžky 180m, plot z oceľového pletiva na oceľových stĺpikoch výšky 1,80m. Stavba užívaná od roku 1989, základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

Kontaktné údaje

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.

zobraziť telefón