logo reality.sme.sk

Pre rodinné domy, Michalovce, 500 m² ID: 1830623

Lokalita: Michalovce
Ulica: Gorazda Zvonického
Výmera pozemku: 500 m2
Tranzakcia: Predaj
Dátum pridania: 28.09.2020
0 m2
279 000 €

Dražba Pozemok na výstavbu rodinných domov v Michalovciach

POPIS NEHNUTEĽNOSTI

Predmetom dražby je:
 pozemok parcela registra „C“ KN s parcelným číslom: 1248/95 o výmere 3327 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, ako nová parcela, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 69/2018 z pôvodnej parcely registra „C“ KN s parcelným číslom: č. 1248/1 o výmere 11 474 m2, druh pozemku: Ostatná plocha a z parcely registra „C“ KN s parcelným číslom: 1248/6 o výmere 1 172 m2, druh pozemku: Ostatná plocha
zapísaných na LV č. 685 vedenom Okresným úradom Michalovce – katastrálny odbor, okres: Michalovce, obec: Michalovce, katastrálne územie: Michalovce (ďalej len “predmet dražby”).

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:
Predmetný pozemok sa nachádza v severnej časti mesta Michalovce, v blízkosti ulice Gorazda Zvonického, za lokalitou novostavieb rodinných domov. Pozemok je rovinatý, územným plánom určený na výstavbu rodinných domov. V súčasnosti pozemok nemá zabezpečený prístup z verejnej komunikácie a ani priame napojenie na inžinierske siete, ktoré je možné cez okolité pozemky vo vlastníctve súkromných osôb. Vzdialenosť od centra mesta je cca 1,5 km.
Ohodnocovaná parcela tvorí voľný neoplotený pozemok, za lokalitou novostavieb rodinných domov na ulici Gorazda Zvonického. Územným plánom je pozemok určený na výstavbu rodinných domov. Napojenie pozemku na inžinierske siete ako aj prístup je možný iba cez okolité pozemky.


Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

Ďalšie parametre nehnuteľnosti

Výmera pozemku 500 m2
Voda Studňa
Plyn 3
Kanalizácie 2

Kontaktné údaje

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.

zobraziť telefón