Pozemok Bzovská… Lehôtka

  • Lokalita Bzovská Lehôtka
  • Rozloha 2 003 m2